Razpis: »HORTIKULTURNIK I«

Razpis za delovno mesto.

Na podlagi 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr. in 47/15 - ZZSDT, 33/16 - PZ-F in 52/16 in 15/17 – Odl. US), Pogrebno podjetje Maribor d.o.o., Cesta XIV. divizije 39a, 2000 Maribor objavlja prosto delovno mesto:

»HORTIKULTURNIK I« M/Ž

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo poleg splošnih pogojev, ki jih določajo predpisi s področja delovnega prava, izpolnjevati še naslednje pogoje:

- Srednja poklicna in podobna izobrazba (V. stopnja),
- 6 mesecev delovnih izkušenj.

Naloge, ki se bodo opravljale na tem delovnem mestu, so:
- pomoč vodji pri organizaciji dela, nabavi in izdaji ter fakturiranje,
- delo v prodajalni, pri blagajni in svetovanje strankam,
- nadomeščanje vodje,
- izdelovanje zahtevnejše žalne floristike,
- pripravljanje in skladiščenje prodajnih artiklov,
- vzdrževanje in urejanje pokopališča,
- vzdrževanje in urejanje grobnih mest,
- druga dela po pisnem ali ustnem navodilu nadrejenega.

Z izbranim kandidatom oziroma kandidatko bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas s polnim delovnim časom, s poskusno dobo 3 mesecev.

Delo se bo opravljalo v poslovnih prostorih oziroma enotah delodajalca in zunaj poslovnih prostorov oziroma sedeža delodajalca, in sicer na terenu, skladno z zahtevami za nemoten potek delovnega procesa.

Kandidati so dolžni prijavi priložiti podatke, iz katerih so razvidne predvsem delovne izkušnje, strokovna znanja in kompetence. Kandidati vložijo prijavo v elektronski obliki in jo pošljejo na e-naslov aralija@pp-mb.si oziroma lahko prijavnico pošljejo tudi po pošti na naslov Pogrebno podjetje Maribor, d. o. o., Cesta XIV. divizije 39a, 2000 Maribor.

Rok za prijavo je do vključno: 30. 10. 2023

Prijave, prejete po roku za prijavo in prijave, iz katerih ne bo možno razbrati izpolnjevanja zahtevanih pogojev, ne bodo uvrščene v nadaljnji izbirni postopek. Neizbrani kandidati bodo o izboru pisno obveščeni v osmih dneh po zaključenem postopku izbire.

Datum objave: 25. 10. 2023

Pogrebno podjetje Maribor, d. o. o.
Direktorica:
mag. Lidija Pliberšek

Objavljeno:
- spletna stran delodajalca PPM in JHMB
- Zavod za zaposlovanje