Prosto delovno mesto: snažilka

Prosto delovno mesto: snažilka

Datum: 19.12.2019

Na podlagi 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr. in 47/15 - ZZSDT, 33/16 - PZ-F in 52/16 in 15/17 – Odl. US), Pogrebno podjetje Maribor d.d., cesta XIV. Divizije 39a, 2000 Maribor objavlja prosto delovno mesto: "SNAŽILKA".

Naloge, ki se bodo opravljale na tem delovnem mestu so:

  • Čiščenje mrliških vežic
  • Čiščenje poslovnih prostorov in neposredne okolice
  • Pripravljanje odrišča
  • Čiščenje javnih prostorov na pokopališču

Z izbranim kandidatom oziroma kandidatko bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim delovnim časom, s poskusno dobo 3 mesecev.

Delo se bo opravljalo v poslovnih prostorih oziroma enotah delodajalca in zunaj poslovnih prostorov oziroma sedeža delodajalca in sicer na terenu, skladno z zahtevami za nemoten potek delovnega procesa.

Kandidati so dolžni prijavi priložiti podatke iz katerih so razvidne predvsem delovne izkušnje, strokovna znanja in kompetence. Kandidati vložijo prijavo v elektronski obliki in jo pošljejo na e-naslov: irena.lamut@pp-mb.si, oziroma lahko prijavnico pošljejo tudi po pošti na naslov Pogrebno podjetje Maribor d.d., Ulica XIV. divizije 39a, 2000 Maribor.

Rok za prijavo je 03.01.2020.

Prijave, prejete po roku za prijavo in prijave, iz katerih ne bo možno razbrati izpolnjevanja zahtevanih pogojev, ne bodo uvrščene v nadaljnji izbirni postopek. Neizbrani kandidati bodo o izboru pisno obveščeni v osmih dneh po zaključenem postopku izbire.

Datum objave: 19.12.2019

Pogrebno podjetje Maribor
Direktorica
Mag. Lidija Pliberšek

Objavljeno:

  • spletna stran delodajalca
  • Zavod za zaposlovanje