Prosto delovno mesto: »POGREBNIK«

Pogrebno podjetje Maribor objavlja prosti delovni mesti.

Na podlagi 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr. in 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F in 52/16 in 15/17 – Odl. US), Pogrebno podjetje Maribor, d. o. o., Cesta XIV. divizije 39a, 2000 Maribor  

objavlja dve (2) prosti delovni mesti »POGREBNIK« M/Ž.  

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo poleg splošnih pogojev, ki jih določajo predpisi s področja delovnega prava, izpolnjevati še naslednje pogoje:

 • nižja poklicna in podobna izobrazba (III. stopnja),
 • 6 mesecev delovnih izkušenj.  

Naloge, ki se bodo opravljale na tem delovnem mestu, so:

 • vzdrževalna dela na pokopališču;
 • pomoč pri kamnoseških delih;
 • ogled grobnega mesta;
 • priprava groba za pogreb;
 • izvedba in vodenje pogreba;
 • ekshumacije;
 • druga dela po pisnem in ustnem navodilu nadrejenega.  

Zaželeno:

 • opravljen vozniški izpit kategorij B in F.

Z izbranim kandidatom oziroma kandidatko bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim delovnim časom, s poskusno dobo 3 mesecev.

Delo se bo opravljalo v poslovnih prostorih oziroma enotah delodajalca in zunaj poslovnih prostorov oziroma sedeža delodajalca, in sicer na terenu, skladno z zahtevami za nemoten potek delovnega procesa.

Kandidati se lahko na objavljena prosta delovna mesta prijavijo v roku 8 dni.

Za pravočasne se bodo štele prijave, prispele do navedenega dne ali najpozneje tega dne oddane na pošti priporočeno s povratnico, in sicer na naslov Pogrebno podjetje Maribor, d. o. o., Cesta XIV. divizije 39a, 2000 Maribor ali preko elektronske pošte na naslov bostjan.pusnik@pp-mb.si. Upoštevane bodo ponudbe s priloženimi dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev in kratkim življenjepisom z opisom delovnih izkušenj, strokovnih znanj in kompetenc.  

Datum objave: 16. 1. 2024                                          

Objavljeno:

 • spletna stran delodajalca PPM in JHMB,
 • Zavod za zaposlovanje.

Razpis: »POGREBNIK«