Prosto delovno mesto: »POGREBNIK UPEPELJEVALEC«

Pogrebno podjetje Maribor objavlja prosto delovno mesto.

Datum: 16. 1. 2024  

Na podlagi 25. člena Zakona o delovnih razmerjih  (Ur. l. RS, št. 21/13 s sprem. in dopol.) Pogrebno podjetje Maribor, javno podjetje, d. o. o., Cesta XIV. divizije 39a, 2000 Maribor objavlja prosto delovno mesto  

»POGREBNIK UPEPELJEVALEC«  

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo poleg splošnih pogojev, ki jih določajo predpisi s področja delovnega prava, izpolnjevati še naslednje pogoje:  

 • srednja poklicna in podobna izobrazba (IV. stopnja) ali srednja tehniška izobrazba oz. drugo strokovno izobraževanje (V. stopnja);
 • najmanj 3 mesece delovnih izkušenj.  

Naloge, ki se bodo opravljale na tem delovnem mestu so:  

 • pripravljalna tehnična dela za upepeljevanje;
 • sprejemanje pokojnikov in urejanje dokumentacije;
 • po potrebi pomoč pri posegu patologa;
 • pripravljanje pokojnikov za upepelitev in izpolnjevanje dokumentacije;
 • pripravljanje in opremljanje žare;
 • urejanje, pripravljanje in čiščenje upepeljevalnice;
 • vzdrževalna dela na pokopališču;
 • ogled grobnega mesta;
 • priprava groba za pogreb;
 • izvedba in vodenje pogreba;
 • ekshumacije;
 • pomoč pri kamnoseških delih;
 • druga dela po pisnem ali ustnem navodilu nadrejenega.  

Z izbranim kandidatom oziroma kandidatko bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim delovnim časom, s poskusno dobo 3 mesecev.

Delo se bo opravljalo v poslovnih prostorih oziroma enotah delodajalca in zunaj poslovnih prostorov oziroma sedeža delodajalca, in sicer na terenu, skladno z zahtevami za nemoten potek delovnega procesa.

Kandidati se lahko na objavljena prosta delovna mesta prijavijo v roku 8 dni.

Za pravočasne se bodo štele prijave, prispele na naslov do navedenega dne ali najpozneje tega dne oddane na pošto priporočeno s povratnico. Upoštevane bodo prijave, iz katerih bo mogoče razbrati izpolnjevanje zahtevanih pogojev, ter s kratkim življenjepisom z opisom delovnih izkušenj, strokovnih znanj in kompetenc, in sicer na naslov Pogrebno podjetje Maribor, d. o. o., Cesta XIV. divizije 39a, 2000 Maribor ali v elektronski obliki na e-naslov tomaz.mursak@jhmb.si.

Razpis: »POGREBNIK UPEPELJEVALEC«