Pogrebno podjetje Maribor: pojasnila o položnicah 2024

Pogrebno podjetje Maribor po nedavnem pozivu najemnikom grobnih mest k sporočanju morebitnih sprememb naslovov za pošiljanje položnic veseli njihov dober odziv.

Ob tem pa v izogib neželenemu ukrepu odvzema grobnih mest ponovno poziva tiste najemnike, ki niso prejeli položnice, da čim prej sporočijo spremembo naslova v pokopališko pisarno – osebno, preko telefona na št. 02 48 00 132 ali e-naslova pisarna.pokopalisca@pp-mb.si.

Glede vprašanj, povezanih z višino letošnje grobnine, seznanjamo javnost, da je to potrdil mestni svet Mestne občine Maribor s sklepom že junija lani. Zaradi upoštevanja socialnega vidika so se v podjetju odločili, da poračuna za 2023 ne bodo opravili, kljub nekoliko spremenjeni ceni za letos pa grobnina na pokopališčih Pobrežje in Dobrava ostaja med najnižjimi glede na primerljiva pokopališča v Sloveniji. Do spremembe je prišlo izključno zaradi povečanja neposrednih stroškov vzdrževanja pokopališč, med drugimi so samo stroški odpadkov od leta 2019 do 2023 narasli za 169 %.

Položnice za grobnino Pogrebno podjetje Maribor izda enkrat letno, po lanski potrditvi grobnine na mestnem svetu pa se je cena za enojni grob letos povečala za 0,64 EUR na mesec. Pri tem je grobnina, določena za leto 2024, še vedno občutno nižja, kot bi morala biti po veljavni metodologiji za izračun cen. Kot družbeno odgovorno podjetje namreč Pogrebno podjetje Maribor razliko do polne višine pokriva iz drugih virov od delovanja podjetja.

V nadaljevanju podajamo odgovore na najpogostejša vprašanja glede izdaje položnic.

Kaj je grobnina in kaj vse zajema?

GROBNINA je sorazmerni delež vseh letnih stroškov upravljanja pokopališke dejavnosti – vzdrževanje pokopališč in pokopališke infrastrukture (objekti, naprave, skupne poti, zelenice, drevesa, grmovnice ipd.); zbiranje, odvoz in ravnanje z odpadki; poraba vode in elektrike; vzdrževalna dela, vodenje evidenc in pošiljanje položnic. 

Grobnina se najemnikom grobnih mest obračuna enkrat letno.

Kako je določena grobnina in kako se izračuna?

Višina grobnine je določena s sklepom, ki ga sprejme Mestni svet Mestne občine Maribor. 

Izračuna se tako, da se vsi stroški, povezani z vzdrževanjem pokopališča, delijo s skupnim seštevkom vseh grobov in izrazijo v enoti enojnega groba. Tako dobimo sorazmerni delež enojnega groba oziroma višino grobnine za enojni grob. Na podlagi razmerij, določenih do enojnega groba, se izračuna še višina grobnine za druge vrste grobov.

Za koliko so v zadnjih letih narasli stroški?

Čeprav je pri izračunu cen grobnine močno upoštevan socialni vidik in grobnina na mariborskih pokopališčih ostaja med najnižjimi glede na primerljiva pokopališča v Sloveniji, smo zaradi povečanja ostalih stroškov vzdrževanja pokopališč morali povišati cene grobnine. Samo stroški odpadkov so od leta 2019 do 2023 narasli za 169 %. 

V izračunu so upoštevani zgolj neposredni stroški gospodarske javne službe vzdrževanja in urejanja pokopališč. Pri tem je grobnina, določena za leto 2024, še vedno občutno nižja, kot bi morala biti po zakonsko določeni metodologiji. Kot družbeno odgovorno podjetje razliko do polne višine pokrivamo iz drugih virov od delovanja podjetja.

Plačilo grobnine

Položnice za plačilo grobnine se izdajo enkrat letno, lahko pa jo plačate tudi za več let naprej, vendar največ za deset let. 

Položnice lahko plačate osebno in brez provizije v pisarni pokopališč Pobrežja in Dobrave na naslovu Cesta XIV. divizije 42, Pobrežje, sicer pa na banki ali pošti. Plačate jo lahko tudi z bančnim nakazilom, v katerem morajo biti jasno izpisani ime in priimek najemnika ter popolna šifra in številka groba.

Zakaj se grobnine ne more plačati s kartico oz. zakaj sprejemamo samo gotovino?

Pogrebno podjetje Maribor omogoča kartično poslovanje za vse svoje storitve, edina izjema je plačilo grobnine. 

Gre za gospodarsko javno službo, katere višina se ne more prosto oblikovati oziroma je natančno določena s strani Mestnega sveta Mestne občine Maribor. Ob kartičnem poslovanju nastane strošek plačila provizije v višini 2–5 %, kar pomeni, da bi bil dejanski priliv iz naslova grobnine nižji, kot je določen za gospodarsko javno službo.

Kadar se položnice plačajo osebno, je torej plačilo grobnine možno samo z gotovino.

Zakaj se na pokopališču Dobrava računa za obrez cipres?

Ureditveni načrt pokopališča Dobrava opredeljuje pokopališče kot zeleno tratno površino z grobnimi polji, ločenimi s cipresami. V skladu s to zasnovo je bil pripravljen tudi odlok o pokopališkem redu in – zaradi enotnega vzdrževanja in izgleda pokopališča – uvedeno  enotno rezanje cipres, storitev pa v celoti dodeljena upravljavcu pokopališča

Storitev, ki ni izbirna, temveč obvezna, se nanaša na celotno pokopališče (in ne na posamezen grob ali posamezno cipreso) ter je na pokopališču Dobrava vključena v sorazmerni delež letnih stroškov pokopališke dejavnosti. Ceno storitve potrjuje Mestni svet Mestne občine Maribor.