Pogrebno
podjetje
Maribor d.d.
Ustvarjamo mesto spomina
Searching please wait
Rože

Prosto delovno mesto: Pomožni delavec v računovodstvu

*Razpis je potekel.


Na podlagi 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr. in 47/15 - ZZSDT, 33/16 - PZ-F in 52/16 in 15/17 – Odl. US), Pogrebno podjetje Maribor d.d., cesta XIV. Divizije 39a, 2000 Maribor objavlja prosto delovno mesto: »POMOŽNI DELAVEC V RAČUNOVODSTVU (m/ž)«.

Opis del in nalog

Naloge, ki se bodo opravljale na tem delovnem mestu so:

 • priprava vhodne in izhodne pošte,
 • kompletiranje vhodnih in izhodnih računov,
 • vnos v plačilni promet,
 • skeniranje dokumentov,
 • sprejem telefonskih klicev in ustrezno usmerjanje ter
 • vsa druga pisarniška dela po navodilih.

Delo se bo opravljalo v poslovnih prostorih oziroma enotah delodajalca.

Zahtevane kompetence

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo poleg splošnih pogojev, ki jih določajo predpisi s področja delovnega prava, izpolnjevati še naslednje pogoje:

 • visokošolska izobrazba (VI/2),
 • delovne izkušnje na podobnih delih in usposobljenost za samostojno delo,
 • vozniški izpit B kategorije,
 • izkušnje oziroma znanja iz računalniških programov Microsoft Office in Pantheon.

Oblika zaposlitve

Z izbranim kandidatom oziroma kandidatko bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas 5 mesecev, s polnim delovnim časom.

Postopek prijave

Kandidati/ke so dolžni prijavnici priložiti življenjepis iz katerega so razvidne predvsem delovne izkušnje, strokovna znanja in kompetence. Kandidati vložijo prijavo:

 • v elektronski obliki na e-naslov: info@pp-mb.si,
 • po pošti na naslov Pogrebno podjetje Maribor d.d., Cesta XIV. divizije 39a, 2000 Maribor ali
 • osebno na sedežu podjetja na naslovu Cesta XIV. divizije 39a, 2000 Maribor.
Rok za prijavo je do vključno 13.06.2018.

Prijave, prejete po roku za prijavo in prijave, iz katerih ne bo možno razbrati izpolnjevanja zahtevanih pogojev, ne bodo uvrščene v nadaljnji izbirni postopek. Neizbrani kandidati bodo o izboru pisno obveščeni v osmih dneh po zaključenem postopku izbire.

Pogrebno podjetje Maribor
Direktorica
mag. Lidija Pliberšek


Objavljeno 08.06.2018 na:

 • spletni strani delodajalca
 • zavodu za zaposlovanje