Pogrebnina in posmrtnina

Pogrebnina in posmrtnina sta obliki izredne denarne socialne pomoči.

Družinski član umrlega, ki bo poskrbel za pogreb pokojnika v Sloveniji, mora za pridobitev pomoči v roku enega leta od datuma smrti umrlega na centru za socialno delo oddati vlogo (obrazec 8.47, Vloga za izredno denarno socialno pomoč kot pomoč pri kritju stroškov pogreba oziroma za enkratno izredno denarno socialno pomoč po smrti družinskega člana). Na podlagi vloge se izda odločba o upravičenosti. V Mariboru se enoti Centra za socialno delo nahajata na Zagrebški cesti 72 in Gosposki ulici 23 (enotna telefonska številka 02 250 66 00).

Kot družinski člani umrlega se štejejo naslednje osebe (upravičenci):

 • zakonec oz. oseba, s katero je pokojni živel v življenjski skupnosti, ki je po zakonu izenačena z zakonsko zvezo,
 • otroci in pastorki pokojnika,
 • starši pokojnika,
 • bratje ali sestre pokojnika,
 • vnuki ali vnukinje pokojnika,
 • nečaki ali nečakinje pokojnika.

Pogrebnina se ugotavlja na dan smrti pokojnika in se dodeli v kolikor:

 • je upravičenec prejemnik denarne socialne pomoči ali varstvenega dodatka ali
 • je lastni dohodek upravičenca nižji od 617,00 EUR ali
 • je skupni dohodek družine upravičenca nižji od 925,00 EUR.

Pri izračunu dohodka se ne upoštevajo: denarna socialna pomoč, varstveni dodatek, otroški dodatki ter državne štipendije.

Posmrtnina se ugotavlja na dan smrti pokojnika in se dodeli le enemu upravičencu v kolikor:

 • je upravičenec prejemnik denarne socialne pomoči ali varstvenega dodatka ali
 • če skupni dohodek upravičenca ali družinskih članov ne presega določenega cenzusa

Pogrebnina in posmrtnina se ne vračata.

Uveljavljanje pogrebnine in posmrtnine

Pravici se uveljavljata z izpolnitvijo Vloge za izredno denarno socialno pomoč kot pomoč pri kritju stroškov pogreba oziroma za enkratno izredno denarno socialno pomoč po smrti družinskega člana - obrazec 8.47(.pdf)

Družinski član bo za pokojno osebo vlogo vložil pri katerem koli centru za socialno delo. Obe pravici se lahko uveljavljata v roku enega leta po smrti svojca, upravičenost pa se ugotavlja na dan smrti svojca.

Priloge pri uveljavljanju pogrebnine in posmrtnine

Vlogi mora stranka priložiti dokazilo o smrti, če ta podatek še ni vpisan v matični register o smrti oziroma v primeru uveljavljanja pravice do pogrebnine tudi originalni račun za opravljeni pogreb ali predračun stroškov pogreba.

Pogoji za uveljavljanje pogrebnine in posmrtnine

Za upravičenost je treba izpolnjevati splošne in posebne pogoje za posamezno pravico, ki so navedeni v nadaljevanju.

Upravičenec za uveljavljanje pravice do pogrebnine oziroma posmrtnine mora biti:

 • državljan Republike Slovenije, ki ima stalno prebivališče v Sloveniji,
 • tujec, ki ima dovoljenje za stalno prebivanje v  Sloveniji  in  stalno prebivališče v Sloveniji.

Posebni pogoji za uveljavljanje posmrtnine

 • pravico uveljavlja vlagatelj, ki je družinski član pokojne osebe,
 • vlagatelj je na dan smrti pokojnika upravičen do denarne socialne pomoči ali do varstvenega dodatka  
  ALI
 • dohodek vlagatelja ali skupni lastni dohodek družinskih članov (premoženja se ne ugotavlja) ne presega zakonsko določenega cenzusa.

Kot družinski člani umrlega se štejejo naslednje osebe (upravičenci):

 • zakonec oziroma oseba, s katero je pokojni živel v življenjski skupnosti, ki je po zakonu izenačena z zakonsko zvezo,
 • otroci in pastorki pokojnika,
 • starši pokojnika,
 • bratje ali sestre pokojnika,
 • vnuki ali vnukinje pokojnika,
 • nečaki ali nečakinje pokojnika.

Zakonsko določen cenzus je odvisen od števila družinskih članov vlagatelja ter od višine osnovnega zneska minimalnega dohodka. Trenutno znaša za:

 • samsko osebo 1,47 osnovnega zneska minimalnega dohodka oz. 577,34 evra,
 • družino z 2 odraslima osebama 2,04 osnovnega zneska minimalnega dohodka oz. 801,21 evra,
 • družino z 2 odraslima osebama in 1 otrokom 2,74 osnovnega zneska minimalnega dohodka oz. 1.076,14 evra, z 2 otrokoma 3,33 osnovnega zneska minimalnega dohodka oz. 1.307,86 evra,
 • enostarševsko družino z 1 otrokom 2,35 osnovnega zneska minimalnega dohodka oz. 922,96 evra, z 2 otrokoma 3,12 osnovnega zneska minimalnega dohodka oz. 1.225,38 evra.

Posmrtnina se dodeli in izplača vlagatelju kot pomoč za vse družinske člane umrlega. To pomeni, da je do posmrtnine po isti pokojni osebi lahko upravičen samo en družinski član pokojne osebe.

Posebni pogoji za uveljavljanje pogrebnine

 • pravico uveljavlja vlagatelj, ki je družinski član pokojne osebe,
 • vlagatelj je poskrbel za pogreb v Republiki Sloveniji (račun se mora glasiti na strankino ime),
  IN JE BIL
 • na dan smrti pokojnika upravičena do denarne socialne pomoči ali do varstvenega dodatka,    
  ALI
 • dohodek vlagatelja ali skupni lastni dohodek družinskih članov (premoženja se ne ugotavlja) ne presega višine 617 evrov za samsko osebo oziroma 925 evrov za družino.

Pri postopku uveljavljanja pogrebnine svetujemo in opozarjamo naslednje:

 • Ko bo stranka urejala pogreb pri pogrebnem podjetju se pripravi predračun
 • Če stranka ne more plačati stroškov pogreba takoj in je družinski član pokojnika, jo pogrebno podjetje opozori na naslednje:
  • stranka je upravičena do pogrebnine, če je trenutno upravičena do denarne socialne pomoči ali do varstvenega dodatka. V tem primeru se stranki svetuje, naj pri katerem koli centru za socialno delo vloži zgoraj navedeno vlogo, odločba o pogrebnini pa bo izdana takoj,
  • stranka je lahko upravičena do pogrebnine, če ima dohodke, ki za samsko osebo ne presegajo 617 evrov, za družino pa 925 evrov. V tem primeru se stranki svetuje, naj pri katerem koli centru za socialno delo vloži zgoraj navedeno vlogo, kjer ji bo izdana odločba o pogrebnini predvidoma čez nekaj dni.

Višina pogrebnine in posmrtnine

Posmrtnina - en osnovni znesek minimalnega dohodka, trenutno 484,88 evra.
Pogrebnina - dva osnovna zneska minimalnega dohodka, trenutno 969,76 evra, vendar ne več kot znašajo stroški pogreba.

Pogrebnina in posmrtnina se v zapuščinskem postopku ne vračata.