Pogrebno
podjetje
Maribor d.d.
Ustvarjamo mesto spomina
Searching please wait
Pogrebno podjetje Maribor

Upravljanje pokopališč

Mestni svet Mestne občine Maribor je z Odlokom o pokopališkem in pogrebnem redu na območju Mestne občine Maribor (Medobčinski uradni vestnik štev. 21/98) določil, da s pokopališčem Pobrežje in Dobrava upravlja koncesionar, ki je določen kot izvajalec gospodarske javne službe vzdrževanja, urejanja pokopališč in pogrebne storitve na pokopališču ter upepeljevanja.

Pogrebno podjetje Maribor d.d. je na osnovi razpisa in v skladu z Odlokom o koncesiji za upepeljevanje (Medobčinski uradni vestnik štev. 25/95) pridobilo koncesijo za upepeljevanje za obdobje 20 let.