Upravljanje pokopališč

Pogrebno podjetje Maribor je zadolženo za vzdrževanje in urejanje pokopališč Pobrežje in Dobrava, izvajanje pogrebnih storitev ter upepeljevanje.

Mestni svet Mestne občine Maribor je z Odlokom o pokopališkem in pogrebnem redu na območju Mestne občine Maribor (Medobčinski uradni vestnik štev. 21/98) določil, da s pokopališčem Pobrežje in Dobrava upravlja koncesionar, ki je določen kot izvajalec gospodarske javne službe vzdrževanja, urejanja pokopališč in pogrebne storitve na pokopališču ter upepeljevanja.

Pogrebno podjetje Maribor d.d. je na osnovi razpisa in v skladu z Odlokom o koncesiji za upepeljevanje (Medobčinski uradni vestnik štev. 25/95) pridobilo koncesijo za upepeljevanje za obdobje 20 let.