Upepeljevanje in hramba pokojnikov

Upepeljevanje je pogost način hrambe ostankov umrlih v sodobni družbi.


Upravljavec upepeljevalnice za izvajanje storitev hrambe umrlih v hladilnih komorah in upepeljevanja sprejme pravilnik o ravnanju v upepeljevalnici, h kateremu da soglasje mestni svet Mestne občine.

Postopek upepeljevanja se opravlja praviloma v dopoldanskem času v delovnih dneh.

Dolžnosti upravljavca

Upravljavec je dolžan:

  • skrbeti za red in snago v mrliški veži in na pokopališču ter za redno in investicijsko vzdrževanje objektov in naprav na pokopališču,
  • sprotno voditi evidenco o umrlih, ki so pokopani na pokopališču, evidenco najemnikov grobov ter kataster komunalnih naprav na pokopališču,
  • sprotno opravljati naloge v zvezi s najemnimi pogodbami za grobove,
  • uporabnikom pokopaliških storitev omogočili vpogled v ureditveni načrt pokopališča in načrt razdelitve na pokopališčne oddelke in grobove,
  • zagotoviti svečano opravo delavcev, ki vodijo oziroma sodelujejo pri pogrebni svečanosti,
  • izdajati soglasja za ureditev grobov, k preureditvam grobov in zasaditvam oziroma odstranitvam dreves ob grobovih,
  • opozarjati najemnike grobov o morebitni zapuščenosti grobov,
  • skrbeti za izvajanje pogrebne svečanosti oziroma zagotoviti izvajanje pogrebne svečanosti v skladu z dogovorom s plačnikom pogreba,
  • voditi evidenco prihodkov oziroma izdatkov oziroma ustrezno finančno poslovanje,
  • opravljati druge naloge in opravila v skladu s državnimi in občinskimi predpisi s tega področja in določili tega odloka.

Izkopana zemlja ob grobni jami se lahko pokrije z umetno travo.

Pravice in dolžnosti uporabnikov

Uporabniki storitev gospodarske javne službe iz 1. člena tega odloka imajo predvsem pravico in obveznost do uporabe storitev pod pogoji določenimi v tem in drugih odlokih s tega področja, pravico do pritožbe na pristojne organe, če so kršene njihove pravice, in obveznost spoštovanja navodil upravljavca in predpisov, ki urejajo področje varnosti, reda in miru, zdravstvenega in sanitarnega varstva in ostalih predpisov, ki urejajo pokope.