Okoljska politika

V Pogrebnem podjetju Maribor izpolnjujemo vse zahteve mednarodnega standarda za sistem ravnanja z okoljem ISO 14001.

Vodstvo Pogrebnega podjetja Maribor d.d. se zaveda pomena varstva okolja za okoliške prebivalce in zaposlene v podjetju, zato izpolnjujemo zahteve mednarodnega standarda za sistem ravnanja z okoljem ISO 14001 in zakonske predpise v zvezi z okoljem ter vso relevantno zakonodajo.

Težili bomo k nenehnemu optimiranju procesov na izvoru škodljivih emisij v zrak, tla, zniževanju nevarnih odpadkov na enoto proizvoda, onesnaževanje voda z nevarnimi snovmi in izboljšanju delovnih pogojev. Hkrati bomo venomer skrbeli za manjšo porabo energetskih virov in vode na enoto proizvoda.

Zastavili smo si cilje, ki upoštevajo predpisane zahteve glede varovanja okolja, merili bomo realizacijo in preko korektivnih in preventivnih težili k nenehnemu napredku.

S permanentnim sistematičnim pristopom do varovanja okolja pričakujemo izboljšanje ugleda podjetja pri kupcih, lastnikih, okoliških prebivalcih, zaposlenih in tako večjo konkurenčno sposobnost in posledično višjo vrednost podjetja.

Cilji okoljske politike:

  • dosledno upoštevanje predpisanih zakonskih zahtev v zvezi z okoljem ter vse relevantne zakonodaje,
  • zmanjšati vsebnost škodljivih emisij v zrak in s tem zagotoviti prijetnejše bivanje za okoliške prebivalce,
  • zmanjšanje onesnaževanja odpadne vode,
  • zmanjšanje porabe energije na enoto proizvoda,
  • zamenjava ekološko spornih materialov z manj problematičnimi in na ta način izboljšanje pogojev dela za delavce ter manj nevarnih odpadkov na enoto proizvoda,
  • zmanjšanje količine komunalnih odpadkov na enoto proizvoda.