Cene osnovnega pogreba na pokopališču Pobrežje in Dobrava

Gospodarska zbornica Slovenije in Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije sta, v sodelovanju z ministrstvom pristojnim za gospodarstvo, uskladili osnovne standarde in normative za osnovni pogreb, s katerimi je soglašal minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Minimalni standardi in normativi so določeni za tri oblike pogrebov in sicer za osnovni pogreb z žaro, osnovni pogreb s krsto in raztrosom pepela. Pri pogrebnem moštvu sta zaradi lokalnih kulturnih raznolikosti in običajev po državi določena samo zastavonoša in vodja protokola, ostalo moštvo se določi z lokalnim predpisom. V ceni osnovnega pogreba niso vključene storitve prevozov pokojnika ter upepelitve v primeru pogreba z žaro.

Cene osnovnega pogreba

V Pogrebnem podjetju Maribor kot izvajalec pogrebne dejavnosti in upravljalec pokopališča Pobrežje in Dobrava, zagotavljamo vse tri oblike pogrebov, v skladu z zakonom in predpisanimi standardi in normativi za osnovni pogreb.

Maloprodajne cene (MPC) teh storitev ne presegajo višine posebne oblike izredne denarne socialne pomoči kot pomoči pri kritju stroškov pogreba ter posebne oblike izredne denarne socialne pomoči po smrti družinskega člana ter znašajo:

Osnovni pogreb z žaro: 902,82 EUR

Osnovni pogreb s krsto: 923,65 EUR

Osnovni pogreb z raztrosom pepela na pokopališču Dobrava: 809,34 EUR