Sklep o odstopu od pogode - odvzemu grobnih mest na pokopališču Pobrežje in Dobrava 2020

Pogrebno podjetje Maribor je 10.10.2020 zaključilo postopek odvzema grobnih mest, ki se je začel 15.10.2019.

Na podlagi 6. člena Odloka o koncesiji za vzdrževanje, urejanje pokopališč in pogrebne storitve na pokopališču (Medobčinski uradni vestnik, št. 26/2005 – UPB in 13/2006), Pravilnika o načinu in postopku odvzema grobnega mesta na pokopališču Pobrežje in Dobrava z dne 2.10.2007 in s spremembami z dne 18.12.2008 ter na podlagi ugotovitev Komisije za odvzem grobnega mesta z dne 10.9.2020, Komisije za odvzem grobnega mesta sprejme naslednji

Sklep o odstopu od pogode - odvzemu grobnih mest na pokopališču Pobrežje in Dobrava

1. Pravica uporabe grobnega mesta iz najemnika z izdajo sklepa preide na Mestno občino Maribor za 113 grobnih mest na pokopališču Pobrežje z oznako:

 • M1A/435/07
 • M1A/542/38
 • M1A/637/27
 • M1B/335/24b
 • M1B/432/26
 • M1B/570/22
 • M1C/23/23
 • M1C/394/05
 • M1C/49/22
 • M1D/136/20
 • M1D/156/02
 • M1D/217/34
 • M1D/251/29
 • M1D/411/30
 • M1D/491/34
 • M1D/732/12
 • M1Dj/1026/09
 • M1Dj/822/05
 • M1E/521/43
 • M1E/588/34
 • M1F/161/03+04
 • M1F/270/17
 • M1F/34/31a
 • M1F/469/08
 • M1F/491/30
 • M1F/499/38
 • M1F/51/05
 • M1F/87/04
 • M2B/123/04
 • M2D/106/02
 • M2E/236/14
 • M2F/72/15
 • M2H/65/10
 • M2I/105/05
 • M2I/204/16
 • M2I/90/19
 • M2J/133/04
 • M2J/199/35
 • M2K/20a/1a
 • M2M/99/04
 • M2O/124/01
 • M2O/134/10
 • M2O/174/10
 • M2Oj/234/19
 • M2S/44/08
 • M2Š/73/07
 • M2T/159/02
 • M2T/177/01a
 • M2T/32/02
 • M2U/100/14
 • M2U/86/01
 • M2V/276/14
 • M2V/46/14
 • M2V/498/17
 • M2V/51/19
 • M2V/584/13
 • M31/458/17
 • M310/326/40
 • M310/50/32
 • M310/55/38
 • M311/149/12
 • M311/23/04
 • M313/52/03
 • M313/61/12
 • M315/233/06
 • M32/240/51
 • M32/285/47
 • M32/803/30
 • M33/102/49+50
 • M33/198/21
 • M33/234/63
 • M33/254/19
 • M33/289/58
 • M33/336/41
 • M33/362/02
 • M33/55/61
 • M34/324/12
 • M35/251/46
 • M35/477/05
 • M35/595/37
 • M35/722/16
 • M35/820/08
 • M36/1127/43
 • M36/1128/44
 • M36/1142/06
 • M36/1147/11
 • M36/1330/18
 • M36/199/48
 • M36/226/25
 • M36/233/32
 • M36/283/35
 • M36/429/40
 • M36/592/23
 • M36/614/44
 • M36/617/47
 • M36/87/26
 • M36/879/07
 • M36/928/02
 • M37/144/02
 • M37/164/22
 • M37/238/48
 • M37/30/34
 • M37/302/28
 • M38/2/02
 • M38/35/35
 • M38/72/72
 • M38/859/18
 • M39/200/01+02
 • M39/253/22
 • M39/272/02
 • M39/505/26
 • M36/332/37a
 • M37/181/39

Pravica uporabe grobnega mesta iz najemnika preide na Mestno občino Maribor za 4 grobna mesta na pokopališču Dobrava z oznako:

 • DO2E/347/21
 • DO2E/297/22
 • DO2C/114/28
 • DO/B/279/19

2. Grobna mesta z navedbo oznake, za katera pravica uporabe grobnega mesta iz najemnika preide na Mestno občino Maribor, se objavijo na spletni strani Pogrebnega podjetja Maribor ter oglasni deski (info točki) pokopališča Pobrežje in Dobrava, kjer morajo viseti 30 dni od dneva objave.

3. Po preteku 30 dni od dneva objave tega sklepa, mora najemnik odstraniti iz groba nagrobnik in nagrobno opremo ter jih odnesti iz območja pokopališča. V nasprotnem primeru to naredi na njegove stroške Pogrebno podjetje Maribor in jih prav tako na njegove stroške skladišči 12 mesecev.

Po izteku dvanajst mesečnega skladiščenja in ob pogoju, da vse zapadle terjatve najemnika do Pogrebnega podjetja Maribor niso plačane, ter da najemnik ni dvignil nagrobnika in nagrobne opreme, ti preidejo v last Pogrebnega podjetja Maribor.

Obrazložitev

Odlok o koncesiji za vzdrževanje, urejanje pokopališč in pogrebne storitve na pokopališču v 6. členu določa, da grobne in žarne prostore, za katere ni sklenjena najemna pogodba ali za njihov najem, tri leta ni plačana najemnina, preide pravica uporabe na Mestno občino Maribor.

Pravilnik o načinu in postopku odvzema grobnega mesta na pokopališču Pobrežje in Dobrava podrobneje določa način in postopek odvzema grobnega mesta najemniku, kadar najemnina za grobno mesto ni plačana za najmanj tri leta oziroma, če najemnik ne javi spremembe naslova, tako, da mu računa za najemnino ni mogoče vročiti že najmanj tri leta.

Komisije za odvzem grobnega mesta je z zapisnikom dne 20.6.2019 ugotovila, da so izpolnjeni pogoji za začetek postopka za odvzem v izreku navedenih grobnih mest. Pogrebno podjetje Maribor je 15.10.2019 izdalo Sklep o začetku postopka za odvzem 151 grobnih mest ter na spletni strani Pogrebnega podjetja Maribor ter oglasni deski (info točki) pokopališča Pobrežje in Dobrava dne 15.10.2019 ta sklep objavilo s seznamom grobnih mest, ki so v postopku odvzema (oznake grobnih mest skladno z varstvom osebnih podatkov - brez imen in priimkov ter naslovov najemnikov). Sočasno je Pogrebno podjetje Maribor grobna mesta za odvzem »zakoličilo« z obvestilom, da so ta grobna mesta v postopku odvzema.

Po preteku roka javne objave (le ta je tri mesece, izjemoma je bila zaradi epidemije javna objava podaljšana) Sklepa o začetku postopka, je Komisija za odvzem grobnega mesta z zapisnikom dne 10.9.2020 ugotovila, da so izpolnjeni pogoji za odstop od najemne pogodbe ter, da s tem pravica uporabe preide na Mestno občino Maribor.

Grobna mesta z navedbo oznake, za katera pravica uporabe grobnega mesta iz najemnika preide na Mestno občino Maribor, se objavijo na spletni strani Pogrebnega podjetja Maribor ter oglasni deski (info točki) pokopališča Pobrežje in Dobrava, kjer morajo viseti 30 dni od dneva objave.

Po preteku 30 dni od dneva objave tega sklepa, mora najemnik odstraniti iz groba nagrobnik in nagrobno opremo ter jih odnesti iz območja pokopališča. V nasprotnem primeru to naredi na njegove stroške Pogrebno podjetje Maribor in jih prav tako na njegove stroške skladišči 12 mesecev.

Po izteku dvanajst mesečnega skladiščenja in ob pogoju, da vse zapadle terjatve najemnika do Pogrebnega podjetja Maribor niso plačane, ter da najemnik ni dvignil nagrobnika in nagrobne opreme, ti preidejo v last Pogrebnega podjetja Maribor.

V Mariboru, 10.10.2020

Komisija za odvzem grobnega mesta