Razpis »REFERENT I« M/Ž

Datum: 15. 9. 2023

Na podlagi 25. člena Zakona o delovnih razmerjih  (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr. in 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F in 52/16 in 15/17 – Odl. US), Pogrebno podjetje Maribor, d. o. o., Cesta XIV. divizije 39a, 2000 Maribor objavlja prosto delovno mesto:

»REFERENT I« M/Ž.  

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo poleg splošnih pogojev, ki jih določajo predpisi s področja delovnega prava, izpolnjevati še naslednje pogoje:  
- višješolska, višja strokovna in podobna izobrazba ter visokošolska izobrazba prve stopnje, visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja) in podobna izobrazba (VI. stopnja),
- osnovno poznavanje računalniških programov Microsoft Office (Word, Excel).

Željeno znanje:
- osnovno znanje angleškega ali nemškega jezika (B1),
- vozniški izpit kategorije B,
- komunikativnost, razvit občutek sočutja in empatije,
- delovne izkušnje na podobnih delovnih mestih.  

Naloge, ki se bodo opravljale na tem delovnem mestu, so:  
- samostojno opravljanje zahtevnejših administrativnih nalog;
- delo s svojci umrlih – svetovanje in sprejemanje naročil za organizacijo pogreba, prodaja pogrebne opreme;
- organiziranje prevozov in storitev ter koordinacija z voznikom, vodji enot, institucijami;
- izvedba celotnega procesa oddaje grobnega mesta, prodaja nagrobne opreme ter določitev protokola pogreba;
- prejem in svetovanje strankam ter reševanje reklamacij;
- sprejem, pregled in delitev vhodnih ter izhodnih dokumentov, pošte;
- sprejem in obdelava prejetih računov ter izdaja računov;
- blagajniško poslovanje (sprejem, hramba in izdaja gotovine);
- evidentiranje nabave, izdaja in spremljanje zalog materiala;
- priprava in izvedba pogodb;
- izdaja potnih nalogov;
- delo z dokumentarnim in arhivskim gradivom;
- vodenje evidenc;
- nadomeščanja referentov glede na potrebe delovnega procesa, po potrebi izvajanje sobotnega dežurstva;
- opravljanje drugih del po ustnem in pisnem navodilu nadrejenega oziroma direktorja družbe.

Z izbranim kandidatom oziroma kandidatko bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim delovnim časom, s poskusno dobo 6 mesecev.   Delo se bo opravljalo v poslovnih prostorih oziroma enotah delodajalca in zunaj poslovnih prostorov oziroma sedeža delodajalca, in sicer na terenu, skladno z zahtevami za nemoten potek delovnega procesa.

Kandidati so dolžni prijavi priložiti podatke, iz katerih so razvidne predvsem delovne izkušnje, strokovna znanja in kompetence. Kandidati vložijo prijavo v elektronski obliki in jo pošljejo na e-naslov organizacija.pogrebov@pp-mb.si oziroma lahko prijavnico pošljejo tudi po pošti na naslov Pogrebno podjetje Maribor, d. o. o., Cesta XIV. divizije 39a, 2000 Maribor.

Rok za prijavo je do vključno: 25. 9. 2023.

Prijave, prejete po roku za prijavo, in prijave, iz katerih ne bo mogoče razbrati izpolnjevanja zahtevanih pogojev, ne bodo uvrščene v nadaljnji izbirni postopek. Neizbrani kandidati bodo o izboru pisno obveščeni v osmih dneh po zaključenem postopku izbire.

Datum objave:  18. 9. 2023

Pogrebno podjetje Maribor, d. o. o.

Direktorica:
mag. Lidija Pliberšek

Objavljeno:  
- Spletna stran delodajalca
- Zavod za zaposlovanje