Razpis »HORTIKULTURNIK II« M/Ž

 Na podlagi 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr. in 47/15 - ZZSDT, 33/16 - PZ-F in 52/16 in 15/17 – Odl. US), Pogrebno podjetje Maribor, d. o. o., Cesta XIV. divizije 39a, 2000 Maribor objavlja prosto delovno mesto:

»HORTIKULTURNIK II« M/Ž

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo poleg splošnih pogojev, ki jih določajo predpisi s področja delovnega prava, izpolnjevati še naslednje pogoje:
· srednja poklicna in podobna izobrazba (IV. Stopnja),
· 3 mesecev delovnih izkušenj.  

Naloge, ki se bodo opravljale na tem delovnem mestu, so:
- delo v prodajalni, pri blagajni in svetovanje strankam,
- izdelovanje zahtevnejše žalne floristike,
- pripravljanje in skladiščenje prodajnih artiklov,
- vzdrževanje in urejanje pokopališča,
- vzdrževanje in urejanje grobnih mest,
- druga dela po pisnem ali ustnem navodilu nadrejenega.

Z izbranim kandidatom oziroma kandidatko bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas 1 (enega) leta, s polnim delovnim časom, s poskusno dobo 3 mesecev.   Delo se bo opravljalo v poslovnih prostorih oziroma enotah delodajalca in zunaj poslovnih prostorov oziroma sedeža delodajalca, in sicer na terenu, skladno z zahtevami za nemoten potek delovnega procesa.

Kandidati so dolžni prijavi priložiti podatke, iz katerih so razvidne predvsem delovne izkušnje, strokovna znanja in kompetence. Kandidati vložijo prijavo v elektronski obliki in jo pošljejo na e-naslov: aralija@pp-mb.si oziroma lahko prijavnico pošljejo tudi po pošti na naslov Pogrebno podjetje Maribor, d. o. o., Cesta XIV. divizije 39a, 2000 Maribor.

Rok za prijavo je do vključno 22. 9. 2023.

Prijave, prejete po roku za prijavo, in prijave, iz katerih ne bo mogoče razbrati izpolnjevanja zahtevanih pogojev, ne bodo uvrščene v nadaljnji izbirni postopek. Neizbrani kandidati bodo o izboru pisno obveščeni v osmih dneh po zaključenem postopku izbire. 

Datum objave: 15. 9. 2023 

Pogrebno podjetje Maribor, d. o. o. 

Direktorica: 
mag. Lidija Pliberšek

Objavljeno:
- spletna stran delodajalca PPM in JHMB
- Zavod za zaposlovanje