Prosto delovno mesto: Hortikulturnik II

Prijave zbiramo do vključno 28. maja 2021.Na podlagi 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr. in 47/15 - ZZSDT, 33/16 - PZ-F in 52/16 in 15/17 – Odl. US), Pogrebno podjetje Maribor d.d., cesta XIV. Divizije 39a, 2000 Maribor, objavlja prosto delovno mesto: »HORTIKULTURNIK II«.

Opis del in nalog

Naloge, ki se bodo opravljale na tem delovnem mestu so:

 • delo v prodajalni, pri blagajni in svetovanje strankam,
 • izdelovanje zahtevnejše žalne floristike,
 • pripravljanje in skladiščenje prodajnih artiklov,
 • vzdrževanje in urejanje pokopališča,
 • vzdrževanje in urejanje grobnih mest,
 • druga dela po pisnem ali ustnem navodilu nadrejenega.

Zahtevane kompetence:

 • srednja poklicna in podobna izobrazba (IV. stopnja)

Oblika zaposlitve

Z izbranim kandidatom oziroma kandidatko bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas 1 (enega) leta, s polnim delovnim časom, s poskusno dobo 3 (treh) mesecev.

Delo se bo opravljalo v poslovnih prostorih oziroma enotah delodajalca in zunaj poslovnih prostorov oziroma sedeža delodajalca in sicer na terenu, skladno z zahtevami za nemoten potek delovnega procesa.

Postopek prijave

Kandidati oziroma kandidatke so dolžni prijavi priložiti življenjepis iz katerega so razvidne predvsem delovne izkušnje, strokovna znanja in kompetence. Prijavo lahko vložijo:

 • v elektronski obliki na e-naslov: tajnistvo@pp-mb.si ali
 • po pošti na naslov Pogrebno podjetje Maribor d.d., Ulica XIV. divizije 39a, 2000 Maribor.

Prijave zbiramo do vključno 28.5.2021.

Prijave, prejete po roku za prijavo in prijave, iz katerih ne bo možno razbrati izpolnjevanja zahtevanih pogojev, ne bodo uvrščene v nadaljnji izbirni postopek. Neizbrani kandidati oziroma kandidatke bodo o izboru pisno obveščeni v osmih dneh po zaključenem postopku izbire.


Pogrebno podjetje Maribor d.d.
Direktorica: mag. Lidija Pliberšek


Objavljeno 20.5.2021 na:

 • spletni strani delodajalca
 • Zavodu za zaposlovanje