Prosto delovno mesto: REFERENT I

Prosto delovno mesto: REFERENT I

*Razpis je potekel.


Datum: 28.01.2020

Na podlagi 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr. in 47/15 - ZZSDT, 33/16 - PZ-F in 52/16 in 15/17 – Odl. US), Pogrebno podjetje Maribor d.d., cesta XIV. Divizije 39a, 2000 Maribor objavlja prosto delovno mesto:

"REFERENT I"

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo poleg splošnih pogojev, ki jih določajo predpisi s področja delovnega prava, izpolnjevati še naslednje pogoje:

 • višješolska, višja strokovna in podobna izobrazba ter visokošolska izobrazba prve stopnje, visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja) in podobna izobrazba,
 • 2 leti delovnih izkušenj,
 • Osnovno poznavanje računalniških programov Microsoft Office (Word, Excel).

Naloge, ki se bodo opravljale na tem delovnem mestu so:

 • Koordinacija tržnih dejavnosti podjetja
 • Priprava idejnih zasnov projektov
 • Organizacija in nadzor vzdrževanja opreme ter objektov na pokopališčih
 • Vodenje nabave za potrebe delovanja družbe, zbiranje ponudb po kriterijih JN, sodelovanje pri izvajanju JN
 • Samostojno opravljanje zahtevnejših administrativnih nalog
 • Sprejem in svetovanje strankam ter reševanje reklamacij oziroma pritožb strank
 • Sprejem in obdelava prejetih računov ter izdaja računov
 • Blagajniško poslovanje (sprejem, hramba in izdaja gotovine, kontrola listin in gotovine v blagajni, blagajniški dnevnik, …)
 • Priprava in izvedba pogodb
 • Delo z dokumentarnim in arhivskim gradivom

Z izbranim kandidatom oziroma kandidatko bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim delovnim časom, s poskusno dobo 4 mesecev.

Delo se bo opravljalo v poslovnih prostorih oziroma enotah delodajalca in zunaj poslovnih prostorov oziroma sedeža delodajalca in sicer na terenu, skladno z zahtevami za nemoten potek delovnega procesa.

Kandidati so dolžni prijavi priložiti podatke iz katerih so razvidne predvsem delovne izkušnje, strokovna znanja in kompetence. Kandidati vložijo prijavo v elektronski obliki in jo pošljejo na e-naslov: tajnistvo@pp-mb.si, oziroma lahko prijavnico pošljejo tudi po pošti na naslov Pogrebno podjetje Maribor d.d., Ulica XIV. divizije 39a, 2000 Maribor.

Rok za prijavo je 04.02.2020.

Prijave, prejete po roku za prijavo in prijave, iz katerih ne bo možno razbrati izpolnjevanja zahtevanih pogojev, ne bodo uvrščene v nadaljnji izbirni postopek. Neizbrani kandidati bodo o izboru pisno obveščeni v osmih dneh po zaključenem postopku izbire.

Datum objave: 28.01.2020


Pogrebno podjetje Maribor
Direktorica
Mag. Lidija PliberšekObjavljeno:

 • spletna stran delodajalca
 • Zavod za zaposlovanje