Prosto delovno mesto: Pogrebnik spremljevalec

Prosto delovno mesto: Pogrebnik spremljevalec

Datum: 29. 6. 2020    

Na podlagi 25. člena Zakona o delovnih razmerjih  (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr. in 47/15 - ZZSDT, 33/16 - PZ-F in 52/16 in 15/17 – Odl. US), Pogrebno podjetje Maribor d.d., Cesta XIV. divizije 39a, 2000 Maribor objavlja prosto delovno mesto: "POGREBNIK SPREMLJEVALEC".

Zahtevane kompetence

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo poleg splošnih pogojev, ki jih določajo predpisi s področja delovnega prava, izpolnjevati še naslednje pogoje:  

 • nižja poklicna in podobna izobrazba,
 • 1 leto delovnih izkušenj,
 • vozniški izpit B kategorije z najmanj 2 let delovnih izkušenj.

Opisi del in nalog

Naloge, ki se bodo opravljale na tem delovnem mestu so:

 • izvedba in vodenje pogreba
 • vzdrževalna dela na pokopališču
 • ogled grobnega mesta
 • priprava groba za pogreb
 • ekshumacije
 • pomoč pri kamnoseških delih
 • izvajanje 24-urne dež. službe. po razporedu - spremljevalec
 • prilagajanje dela in del. časa na osnovi potrebe 
 • pobiranje, polaganje, prenašanje, oblačenje pokojnikov (Slov. in tujina), cinjene
 • izvajanje prevoza žar, pokojnikov
 • druga dela po pisnem ali ustnem navodilu nadrejenega

Oblika zaposlitve

Z izbranim kandidatom oziroma kandidatko bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim delovnim časom, s poskusno dobo 3 mesecev. Delo se bo opravljalo v poslovnih prostorih oziroma enotah delodajalca in zunaj poslovnih prostorov oziroma sedeža delodajalca in sicer na terenu, skladno z zahtevami za nemoten potek delovnega procesa.

Postopek prijave

Kandidati so dolžni prijavi priložiti podatke iz katerih so razvidne predvsem delovne izkušnje, strokovna znanja in kompetence

Kandidati vložijo prijavo: 

 • v elektronski obliki in jo pošljejo na e-naslov: tajnistvo@pp-mb.si ali
 • pisno na naslov Pogrebno podjetje Maribor d.d., Ulica XIV. divizije 39a, 2000 Maribor.
Rok za prijavo je 15. 7. 2020.

Prijave, prejete po roku za prijavo in prijave, iz katerih ne bo možno razbrati izpolnjevanja zahtevanih pogojev, ne bodo uvrščene v nadaljnji izbirni postopek. Neizbrani kandidati bodo o izboru pisno obveščeni v osmih dneh po zaključenem postopku izbire.          

        

Pogrebno podjetje Maribor d.d.
Direktorica mag. Lidija Pliberšek


Objavljeno 1. 7. 2020 na spletni strani delodajalca.