Prosto delovno mesto: HORTIKULTURNIK III

Prosto delovno mesto: HORTIKULTURNIK III

Datum: 19.12.2019

Na podlagi 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr. in 47/15 - ZZSDT, 33/16 - PZ-F in 52/16 in 15/17 – Odl. US), Pogrebno podjetje Maribor d.d., cesta XIV. Divizije 39a, 2000 Maribor objavlja prosto delovno mesto:

»HORTIKULTURNIK III«

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo poleg splošnih pogojev, ki jih določajo predpisi s področja delovnega prava, izpolnjevati še naslednje pogoje:

  • najmanj srednja poklicna in podobna izobrazba.

Naloge, ki se bodo opravljale na tem delovnem mestu so:

  • delo v prodajalni, pri blagajni in svetovanje strankam
  • izdelovanje enostavnejše žalne floristike
  • pripravljanje in skladiščenje prodajnih artiklov
  • vzdrževanje in urejanje pokopališča
  • vzdrževanje in urejanje grobnih mest

Z izbranim kandidatom oziroma kandidatko bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas 12 mesecev, s polnim delovnim časom, s poskusno dobo 3 mesecev.

Delo se bo opravljalo v poslovnih prostorih oziroma enotah delodajalca in zunaj poslovnih prostorov oziroma sedeža delodajalca in sicer na terenu, skladno z zahtevami za nemoten potek delovnega procesa.

Kandidati so dolžni prijavi priložiti podatke iz katerih so razvidne predvsem delovne izkušnje, strokovna znanja in kompetence. Kandidati vložijo prijavo v elektronski obliki in jo pošljejo na e-naslov: irena.lamut@pp-mb.si, oziroma lahko prijavnico pošljejo tudi po pošti na naslov

Pogrebno podjetje Maribor d.d.,Ulica XIV. divizije 39a, 2000 Maribor.

Rok za prijavo je 03.01.2020.

Prijave, prejete po roku za prijavo in prijave, iz katerih ne bo možno razbrati izpolnjevanja zahtevanih pogojev, ne bodo uvrščene v nadaljnji izbirni postopek. Neizbrani kandidati bodo o izboru pisno obveščeni v osmih dneh po zaključenem postopku izbire. 

Datum objave: 19.12.2019

Pogrebno podjetje Maribor
Direktorica
Mag. Lidija Pliberšek

Objavljeno:

  • spletna stran delodajalca
  • Zavod za zaposlovanje