Javna dražba za prodajo stanovanja

Pogrebno podjetje Maribor d.d., Cesta XIV. divizije 39/a, 2000 Maribor, razpisuje JAVNO DRAŽBO za prodajo stanovanja št. 403, Ulica Bratov Greifov 28, 2000 Maribor.

1. PRODAJALEC IN ORGANIZATOR JAVNE DRAŽBE

Pogrebno podjetje Maribor d.d., Cesta XIV. Divizije 39/a, 2000 Maribor
matična številka: 5067928, ID številka za DDV: SI 51546132

2. PREDMET JAVNE DRAŽBE

Stanovanje št. 403, po GURS v skupni izmeri 40,5 m2 , v pritličju stavbe Ulica bratov Greifov 28, 2000 Maribor, ID znak: del stavbe 681-968-403, ID 6436765

Stavba Ulica bratov Greifov 28, Maribor, je bila zgrajena leta 1975. Pravno stanje nepremičnine je urejeno. Vzpostavljena je etažna lastnina. Lastninska pravica na predmetni nepremičnini je vpisana v zemljiško knjigo v korist prodajalca. Nepremičnina je prosta vseh bremen. Predkupnih upravičenj ni.

Energetska izkaznica za stanovanje je izdelana in velja do 10.5.2031, potrebna toplota za ogrevanje je razreda C.

3. IZKLICNA CENA IN VRSTA JAVNE DRAŽBE

Izklicna cena znaša 55.000,00 EUR (petinpetdeset tisoč evrov 00/100).

Prodaja se opravi na podlagi javne dražbe z zviševanjem izklicne cene.

Najnižji znesek višanja je 500,00 EUR (petsto evrov 00/100).

4. VARŠČINA

Varščina znaša 10 % izklicne cene, to je 5.500,00 EUR (pet tisoč petsto evrov 00/100).

Varščina se plača najkasneje do torka, 15. junija 2021, na transakcijski račun prodajalca št. SI56 0451 5000 0325 070, koda namena: OTHR, sklic SI00 403, namen: varščina - javna dražba.

Nakazilo varščine mora biti dejansko izvršeno do vključno dne 15.6.2021 (npr. zgolj podan nalog banki dne 15.6.2021 preko elektronskega bančništva ne zadostuje).

Vplačnik varščine s plačilom varščine potrjuje, da mu je predmet prodaje znan in da sprejema dražbene pogoje ter pravila javne dražbe.

Položena varščina se uspelemu dražitelju (kupcu) všteje v kupnino, neuspelim dražiteljem pa bo vrnjena brez obresti v roku 8 dni od dneva dražbe. Vplačniku varščine, ki je odstopil od javne dražbe pred pričetkom le-te ali ki je pristopili na javno dražbo, pa na javni dražbi odstopili pred začetkom draženja oziroma na javni dražbi ni dražili, se v primeru, da je dražba neuspešna, vplačana varščina ne vrne, temveč zapade v korist prodajalca.

5. OGLED

Ogled stanovanja je možen:

  • v četrtek, 3. junija 2021, med 16.00 in 18.00 uro,
  • v torek, 8. junija 2021, med 8.00 in 10.00 uro.

Na ogledu je potrebno spoštovati ukrepe in priporočila NIJZ za zajezitev COVID-19.

Po predhodnem dogovoru so možni tudi dodatni termini ogledov.

6. KRAJ IN ČAS JAVNE DRAŽBE

Javna dražba se bo vršila v četrtek, 17. junija 2021 ob 14.00 uri, v sejni sobi Javnega holdinga Maribor, Zagrebška cesta 30, 2000 Maribor - 2. nadstropje poslovne stavbe Nigrad.

Kandidati se morajo 15 minut pred začetkom javne dražbe izkazati z dokazili kot izhaja iz 9. točke tega dražbenega razglasa.

Na javni dražbi je potrebno spoštovati ukrepe in priporočila NIJZ za zajezitev COVID-19.

7. POGOJI PRODAJE

Nepremičnina je prosta oseb in naprodaj po načelu »videno - kupljeno« ter po stanju v času javne dražbe. Poznejše ustne ali pisne reklamacije ne bodo upoštevane. Kupec nima zahtevkov v primeru kakršnihkoli odstopanj od površin, ki so navedene v razpisu dražbe.

Na dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno. Dražba je končana, ko voditelj dražbe, potem ko je podana zadnja ponudba, trikrat pozove prisotne dražitelje na zviševanje cene, pa nihče ne ponudi višje cene.

Uspeli dražitelj mora skleniti prodajno pogodbo v roku 15 dni po končani dražbi. Če uspeli dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem roku, lahko prodajalec podaljša rok za sklenitev pogodbe, vendar ne za več kot 15 dni, ali pa zadrži njegovo varščino. Če uspeli dražitelj v podaljšanem roku ne podpiše pogodbe, se šteje, da je od nakupa odstopil in prodajalec zadrži vplačano varščino.

Uspeli dražitev zapade pod obveznost pregleda stranke po veljavnem Zakonu o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-1).

Plačilo celotne kupnine najkasneje v roku 30 dni po sklenitvi prodajne pogodbe je bistvena sestavina pogodbe. Če kupec ne plača kupnine v roku 30 dni po sklenitvi prodajne pogodbe, se šteje, da je od nakupa odstopil in prodajalec zadrži vplačano varščino.

Zemljiškoknjižno dovolilo za vpis lastninske pravice na nepremičnini v zemljiško knjigo ni sestavni del prodajne pogodbe in se izroči po prejemu celotne kupnine.

Kupec je poleg ponujene kupnine dolžan plačati še davek na promet nepremičnin, notarsko overitev podpisa prodajalca na prodajni pogodbi in zemljiško knjižnem dovolilu ter stroške v zvezi z zemljiškoknjižno izvedbo prodajne pogodbe na njegovo ime.

Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih vseh stroških se bo kupcu nepremičnina izročila v last in posest s pravico vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini v zemljiški knjigi.

8. PLAČILO KUPNINE

Kupnino, zmanjšano za višino vplačane varščine, uspeli dražitelj poravna na transakcijski račun Pogrebnega podjetja Maribor d.d. št. SI56 0451 5000 0325 070, koda namena: OTHR, sklic SI00 403, namen: kupnina - javna dražba, v roku 30 (tridesetih) dni od dneva sklenitve prodajne pogodbe.

9. POTEK JAVNE DRAŽBE

Na javni dražbi lahko sodeluje domača ali tuja, pravna ali fizična oseba, ki izpolnjuje pogoje veljavne zakonodaje za pridobitev lastninske pravice na nepremičninah v RS, se pravočasno in pravilno prijavi, tako da:

  • pravočasno plača varščino in predloži dokazilo o njenem plačilu, iz katerega je poleg plačila razvidna tudi celotna številka TRR računa za primer vračila varščine;
  • se fizična oseba identificira s predložitvijo uradnega osebnega dokumenta;
  • pravna oseba predloži izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od treh mesecev;
  • predloži pisno pooblastilo, ki se mora nanašati na predmet javne dražbe, če se v imenu dražitelja javne dražbe udeleži pooblaščenec.

Javno dražbo vodi s strani prodajalca pooblaščena oseba (voditelj dražbe).

O poteku dražbe se vodi zapisnik.

Ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče vložiti, dokler ni zaključen zapisnik o poteku javne dražbe. Ugovore rešuje voditelj dražbe na sami dražbi in se vpišejo v zapisnik.

Vprašanja, ki niso izrecno urejena s to objavo, se rešujejo skladno s splošnimi načeli ravnanja in postopki veljavnega zakona o stvarnem premoženju države in lokalnih skupnosti.

10. USTAVITEV POSTOPKA

Direktorica Pogrebnega podjetja Maribor d.d. lahko ustavi postopek javne dražbe do sklenitve pravnega posla.

11. INFORMACIJE

Vse dodatne informacije o pogojih javne dražbe in natančnejše podatke o nepremičninah lahko interesenti dobijo na telefon: 02/480 09 01 ali po elektronski pošti na naslovu info@pp-mb.si.


V Mariboru, dne 26.5.2021

Pogrebno podjetje Maribor d.d.
mag. Lidija PLIBERŠEK, direktorica, l.r