Interni razpis VZDRŽEVANJE OBJEKTOV IN NAPREV

Pogrebno podjetje Maribor d.o.o., Cesta XIV. divizije 39a, 2000 Maribor objavlja interni razpis v okviru podjetja za  opravljanje del in nalog:

 »VZDRŽEVANJE OBJEKTOV IN NAPRAV«

Kandidati, ki se bodo prijavili za opravljanje dela, morajo poleg splošnih pogojev, ki so za delovno mesto Pogrebnik in Vzdrževalec pokopališča zahtevani v trenutno veljavnem Aktu o organizaciji in  sistemizaciji delovnih mest izpolnjevati sledeče pogoje:

Zahtevani pogoji za opravljanje dela:

 • izvajanje preventivnega vzdrževanja strojev in naprav, naročanje rezervnih delov in drobnega materiala,
 • organizacija in nadzor nad delom zunanjih serviserjev,
 • skrb za odpravo napak ugotovljenih pri pregledu in preizkusu strojev in opreme,
 • Skrb za garažo in materialno tehnična sredstva
 • Manjša popravila strojev in orodja
 • Vodenje evidenc rednih in izrednih servisov stroje
 • Manjša vzdrževalna dela na objektih
 • Skrb za vodovodno omrežje in fontane

Dodatni pogoji:

 • dobre komunikacijske sposobnosti,
 • natančnost, zanesljivost, iznajdljivost
 • delovne izkušnje na podobnih delih
 • poznavanje tehnične stroke izpit B-kategorije  

Z prijavljenimi kandidati bo komisija v sestavi: Darja Kukovičič, Boštjan Pušnik, Tomaž Muršak, opravila informativne razgovore. Na podlagi opravljenih razgovorov bo komisija izbrala ustreznega kandidata.  

Izbran kandidat bo opravljal dela po obstoječi sistemizaciji za delovno mesto Pogrebnik in Vzdrževalec pokopališča.  

Delo se bo opravljalo v poslovnih prostorih oziroma enotah delodajalca in zunaj poslovnih prostorov oziroma sedeža delodajalca in sicer na terenu, skladno z zahtevami za nemoten potek delovnega procesa.

Kandidati vložijo prijavo osebno v tajništvu družbe ali v elektronski obliki in jo pošljejo na e-naslov: tajnistvo@pp-mb.si.

Rok za prijavo: do 2. 12. 2022      

Prijave, prejete po roku za prijavo in prijave, iz katerih ne bo možno razbrati izpolnjevanja zahtevanih pogojev, ne bodo uvrščene v nadaljnji izbirni postopek.            

Pogrebno podjetje Maribor d.o.o.

Direktorica:

mag. Lidija Pliberšek