Pogrebno
podjetje
Maribor d.d.
Ustvarjamo mesto spomina
Searching please wait
Pokopališče Pobrežje

Prosto delovno mesto: Pomožni delavec

*Razpis je potekel.


Datum: 11.04.2019

Na podlagi 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr. in 47/15 - ZZSDT, 33/16 - PZ-F in 52/16 in 15/17 – Odl. US), Pogrebno podjetje Maribor d.d., cesta XIV. Divizije 39a, 2000 Maribor objavlja prosto delovno mesto: "POMOŽNI DELAVEC".

Zahtevane kompetence

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo poleg splošnih pogojev, ki jih določajo predpisi s področja delovnega prava, izpolnjevati naslednje pogoje:

  • najmanj osnovnošolska izobrazba,
  • najmanj 6 mesecev delovnih izkušenj.

Opis del in nalog

Naloge, ki se bodo opravljale na tem delovnem mestu so enostavna vzdrževalna dela na pokopališču, kot na primer:

  • pometanje,
  • košnja,
  • zalivanje,
  • pletje plevela in
  • druga dela po nalogu nadrejenega delavca.

Oblika zaposlitve

Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas do 30.11.2019, s polnim delovnim časom.

Delo se bo opravljalo v poslovnih prostorih oziroma enotah delodajalca in zunaj poslovnih prostorov oziroma sedeža delodajalca in sicer na terenu, skladno z zahtevami za nemoten potek delovnega procesa.

Postopek prijave

Kandidati vložijo prijavo:

  • v elektronski obliki in jo pošljejo na e-naslov: irena.lamut@pp-mb.si ali
  • pisno na naslov Pogrebno podjetje Maribor d.d., Ulica XIV. divizije 39a, 2000 Maribor.
Rok za prijavo je do vključno 17.04.2019.

Za pravočasne prijave se bodo upoštevale tiste prijave, ki bodo na elektronski naslov prispele do dne 17.04.2019. Prijave, prejete po roku za prijavo in prijave, iz katerih ne bo možno razbrati izpolnjevanja zahtevanih pogojev, ne bodo uvrščene v nadaljnji izbirni postopek. Neizbrani kandidati bodo o izboru pisno obveščeni v osmih dneh po zaključenem postopku izbire.


Pogrebno podjetje Maribor d.d.
Direktorica mag. Lidija Pliberšek


Objavljeno 11.04.2019 na spletni strani delodajalca.