Varovanje pokopališč in zavarovanje spomenikov

Formalno in osebno varovanje, zavarovanje ter ravnanja v primeru poškodb ali kraje.

Naša ljubezen do bližnjih in skrb za njihovo mesto spomina nas vodi, da na grobna mesta postavljamo dragocene spomenike in obeležja. In vrednost teh obeležij že skozi vso človeško zgodovino privablja tatove. Zato je pomembno, da pravilno razumemo, kako lahko poskrbimo za varnost in zavarovanje, ter kako ravnati v primeru kraje.

Formalno varovanje

Pogrebno podjetje Maribor upravlja s pokopališčema na Dobravi in Pobrežju, ki je v celoti razglašeno za kulturni spomenik lokalnega pomena (Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju občine Maribor, Medobčinski uradni vestnik, št. 5/92).

Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč (Uradni list SRS, št. 34/84 z dne 19. 11. 1984 in Uradni list RS, št. 26/90 z dne 6. 7. 1990) v drugem odstavku 27. člena določa, da mora biti novo pokopališče ograjeno, določbo smiselno povzema tudi Odlok o pokopališkem in pogrebnem redu na območju Mestne občine Maribor (Medobčinski uradni vestnik, št. 21/1998 in spremembe) v 8. členu. Nadalje je v odloku v 20. členu določeno, da je obisk pokopališča dovoljen v času, ki ga določi in javno objavi upravljavec. V času, ko obiski niso dovoljeni, mora biti pokopališče zaprto. Za to skrbi upravljavec.

Pogrebno podjetje Maribor zagotavlja višje standarde varovanja kot to zahteva zakonodaja s tem, da dodatno zagotavlja:

• Vhod na pokopališče se nadzira z video nadzorom.
• Vse vhode na pokopališče odklepa in zaklepa profesionalna varnostna služba, ki hkrati opravi varnostni pregled območja.
• Na ta način se fizično varovanje kombinira s tehničnim in mehanskim varovanjem, s čemer se še povečuje stopnja varnosti na pokopališču.
• Objekti na (in pred pokopališčem) so varovani s protivlomnimi, protipožarnimi in protiropnimi alarmi, s takojšnjim izvajanjem intervencije – takojšnjega odhoda varnostnikov na kraj sprožitve alarma.
• Varovanje (nadzor, video nadzor, zaklepanje, fizična prisotnost, …) po pogodbi s Pogrebnim podjetjem Maribor opravlja profesionalna varnostna služba.

Osebno varovanje

Kljub vsem zaščitam so kraje še vedno možne. Zaradi velikega števila grobnih mest  ter več tisoč obiskovalcev dnevno je vsa grobna mesta nemogoče popolnoma nadzorovati, niti to fizično ni izvedljivo. Kljub različnim sistemom varovanja, zagotovljenim s strani profesionalnih ponudnikov, so tatovi še vedno lahko dovolj spretni, da opravijo svoje.

Zato je zelo pomembno, da vsak lastnik spomenikov poskrbi za njihovo varovanje še s pogostimi osebnimi obiski ali drugimi možnimi rešitvami. Tako lahko lastnik takoj ob tatvini o tem obvesti policijo in s tem bistveno poveča možnosti, da se tatove ujame in lastnina povrne.

Zavarovanje

Pogrebno podjetje Maribor d.d. ima zavarovano splošno odgovornost, vendar je zavarovanje tatvin nagrobnih spomenikov v domeni individualnih oseb. Nagrobna obeležja (spomeniki, robniki, krovne plošče, lučke, vaze itd) so namreč zasebna lastnina najemnikov grobov, le ti pa imajo možnost zavarovanja svoje lastnine iz naslova premoženjskih zavarovanj.

Zavarovalnice npr. ponujajo zavarovanja nagrobnih spomenikov, ki krije škodo povzročeno z namernim uničenjem, tatvino, viharji, strelami točo ali zemeljskimi plazovi.

Kako ravnati v primeru poškodbe ali kraje?

Prosimo, da vsako poškodbo ali krajo nagrobnih obeležij sporočite Pogrebnemu podjetju Maribor, upravljavcu pokopališč Pobrežje in Dobrava. Na voljo smo vam osebno ali po telefonu:

  • pokopališka pisarna pokopališča Pobrežje, tel: (02) 480 01 32 
  • pokopališka pisarna pokopališča Dobrava, tel: (02) 629 53 94.

Hkrati pa morate v primeru kraje kot lastnik nagrobnega obeležja - oškodovanec podati ovadbo (prijaviti krajo) na Policijsko postajo Maribor II, Cesta proletarskih brigad 75, 2000 Maribor, tel: (02) 429 26 00.

Glede na način pregona, predvsem v odvisnosti od vrednosti ukradene stvari, je tatvina:

  • kaznivo dejanje, za katero se storilec preganjajo po uradni dolžnosti ali
  • kaznivo dejanje, za katero se storilec preganjajo po uradni dolžnosti, vendar na predlog oškodovanca

Ker je oškodovanec - najemnik tisti, ki verodostojno oceni vrednost ukradene stvari, policija v praksi zahteva podano ovadbo (prijavo) s strani oškodovanca. To pomeni, da morate sami podati ovadbo (prijaviti krajo) na Policijsko postajo Maribor II, Cesta proletarskih brigad 75, 2000 Maribor, tel: (02) 429 26 00.

Hkrati prosimo, da vsako poškodbo ali krajo nagrobnih obeležij sporočite na naš naslov in pri tem navedete škodo, ki vam je bila povzročena.

Policija v praksi zahteva, da je ovadba (prijava) podana s strani oškodovanca, kajti le oškodovanec lahko verodostojno oceni vrednost ukradene stvari.