Pogrebno
podjetje
Maribor d.d.
Ustvarjamo mesto spomina
Searching please wait
Pogrebno podjetje Maribor d.d.

Kaj je še dobro vedeti?

Pokop, upepelitev, raztros pepela, polje belih vrtnic, zapuščina.

Pokop ali upepelitev

Pokop ali upepelitev se opravi po preteku najmanj 36 ur od nastopa smrti, ki jo potrdi pooblaščena oseba po predpisih mrliško pregledne sližbe.

Raztros pepela pokojnika

Raztros pepela pokojnika se opravi na tratni površini na pokopališču Dobrava - na grobnem polju za raztros pepela. Grobno polje je razdeljeno na dva dela: na območje za raztros pepela z obeležjem, na katerega se zapišejo imena pokojnikov in na območje anonimnega raztrosa, brez obeležja. V obeh primerih so pokojni zavedeni v evidenci o umrlih, ki so pokopani na pokopališču.

Polje belih vrtnic

Otrokom, ki so umrli med nosečnostjo ali kmalu po porodu, je na pokopališču Pobrežje namenjen poseben spominski prostor, obdan s cipresami, mogočno magnolijo in belimi vrtnicami. Na tem prostoru se anonimno ali ob prisotnosti svojcev opravi obred raztrosa pepela, o čemer se starši dogovorijo v sprejemni pisarni Pogrebnega podjetja Maribor, Cesta XIV. divizije 42.

Ob takšni izgubi je staršem v pomoč knjiga z naslovom "Prazna zibka, strto srce" ter povezovanje v Društvu Solzice (tel. 041 532 916, www.solzice.si).

Starši otrok, umrlih v UKC Maribor, se lahko odločijo za skupinski raztros pepela – ta pogrebna slovesnost se izvaja dvakrat letno; vsak prvi četrtek v mesecu aprilu in v mesecu oktobru ob 11. uri dopoldan.

Zapuščina

Najožji sorodnik na matičnem uradu v občini stalnega bivališča pokojnika v roku tridesetih dni od vpisa smrti v matično knjigo umrlih predloži podatke za sestavo smrtovnice:

  • osebne podatke o dedičih (rojstni podatki, državljanstvo, poklic, bivališče),
  • podatke o nepremičnem premoženju (zemljiško-knjižni izpisek, posestni list),
  • podatke o premičnem premoženju (hranilne knjižice, tekoči račun, prometno dovoljenje, podatke o morebitni gotovini, vrednostnih papirjih, dragocenostih, obvestilo o lastninskem certifikatu, o morebitnem zavarovanju pokojnega za primer smrti, orožni list, podatke o morebitnih dolgovih),
  • vse pokojnikove dokumente (osebno izkaznico, potni list ...), da jih uničijo.

Zapuščinski postopek sproži sodišče po uradni dolžnosti.

 

V roku tridesetih dni od vpisa smrti v matično knjigo umrlih prejmejo svojci ustrezna navodila.