Kaj je še dobro vedeti?

Pokop, upepelitev, raztros pepela, polje belih vrtnic, zapuščina.

Pokop ali upepelitev

Pokop ali upepelitev se lahko opravi po preteku 36 ur od nastopa smrti, ki jo potrdi pooblaščena oseba po predpisih mrliško pregledne službe.

Raztros pepela pokojnika

Raztros pepela pokojnika se opravi na tratni površini na pokopališču Dobrava - na grobnem polju za raztros pepela. Grobno polje je razdeljeno na dva dela: na območje za raztros pepela z obeležjem, na katerega se zapišejo imena pokojnikov in na območje anonimnega raztrosa brez obeležja. V obeh primerih so pokojni zavedeni v evidenci o umrlih, ki so pokopani na pokopališču.

Polje belih vrtnic

Otrokom, ki so umrli med nosečnostjo ali kmalu po porodu, je na pokopališču Pobrežje namenjen poseben spominski prostor obdan s cipresami, mogočno magnolijo in belimi vrtnicami. Na tem prostoru se anonimno ali ob prisotnosti svojcev opravi obred raztrosa pepela, o čemer se starši dogovorijo v pisarni za organizacijo pogrebov Pogrebnega podjetja Maribor, Cesta XIV. divizije 42.

Ob takšni izgubi je staršem v pomoč knjiga z naslovom "Prazna zibka, strto srce" in povezovanje v Društvu Solzice (tel. 041 532 916, www.solzice.si).

Zapuščina

Na podlagi smrtovnice, ki jo mora poslati matičar upravne enote v roku 30 dni od vpisa smrti na pristojno sodišče, se prične zapuščinski postopek (tudi če ga svojci ne predlagajo, ga sodišče vodi in zaključi po uradni dolžnosti). V tem roku mora najožji sorodnik na upravni enoti v občini stalnega prebivališča pokojnika predložiti podatke za sestavo smrtovnice:

  • osebne podatke o dedičih (ime in priimek, rojstni datum, bivališče, poklic),
  • podatke o premoženju (vrsta premoženja in kraj kjer se nahaja, gotovina, vrednostni papirji, dragocenosti, hranilne knjižice, transakcijski računi, vozila, orožje, druge pomembne listine),
  • podatke o obstoju terjatev in dolgov, pisne oporoke, pogodbe o preživljanju,...
  • podatke, ali je pokojnik užival pomoč po predpisih o socialnem varstvu.

Za pokojne, ki so imeli zadnje prebivališče v Mariboru, pošilja Upravna enota Maribor obrazec za sestavo smrtovnice najožjemu svojcu po pošti (skupaj z mrliškim listom). Čitljivo izpolnjen obrazec za smrtovnico se vrne po pošti na naslov Upravna enota Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor (tel.: 02/220 83 74/75) ali na elektronski naslov ue.maribor@gov.si.