Izvajanje pogrebov

Ena naših temeljnih dejavnosti je organizacija in izvajanje pogrebov. V kolikor ste izgubili bližnjega in potrebujete pomoč, je veliko nasvetov na tej strani. 

Pokop umrlega je treba prijaviti upravljavcu potem, ko je bila smrt ugotovljena in pismeno potrjena s strani pristojnega zdravstvenega organa v skladu s predpisi.

Za mesto novega groba se dogovorita pred pogrebom upravljavec in plačnik pogreba.

Če bo pokop opravljen v že obstoječi grob, mora plačnik pogreba, če ni najemnik, predložiti tudi najemno pogodbo s pisnim dovoljenjem najemnika, da dovoljuje pogreb umrlega v ta grob, razen, če je umrli najemnik groba.

Posmrtne ostanke umrlega, katerega pokop se opravi v krsti, in upepeljene ostanke umrlega, katerega pokop se opravi v žari, se hrani za to v določenih prostorih.

Upravljavec pokopališča položi posmrtne ostanke umrlega v mrliško vežo na dan pokopa med 7.00 in 8.00 uro zjutraj.

Posmrtne ostanke umrlega se lahko položi v mrliško vežo na Pobrežju ali ostalih pokopališčih en dan pred pogrebom vsaj do 16.00 ure.

Pogrebna svečanost

Vsakemu umrlemu mora biti zagotovljen dostojen pogreb v skladu z njegovo voljo ali željo svojcev ali plačnikom pogreba.

Pogrebna svečanost se opravi v skladu z določil tega odloka in dogovora med svojci in upravljavcem pokopališča oziroma pogodbenim izvajalcem o načinu priprave in vodenja pogrebne svečanosti.

Pogrebna svečanost ima lahko značilnosti obreda posamezne verske skupnosti. V takem primeru se pri pogrebni svečanosti opravi tudi verski obred.

Pri javni pogrebni svečanosti je lahko prisoten vsakdo, ki se obnaša kraju in času primerno.

Kraj, dan in čas pogrebne svečanosti določita upravljavec in plačnik pogreba sporazumno, upoštevajoč načelo kontinuiranega poteka pogrebov.

Plačnik pogreba lahko pri načinu poslovitve izbira:

 • poslovitev od umrlega in pokop kot združen obred,
 • poslovitev od umrlega in pokop kot dva ločena obreda,
 • tihi pokop (pogreb v družinskem krogu),
 • anonimni pokop.

Upravljavec mora uro pogreba javno objaviti tako, da ob položitvi umrlega v mrliško vežo izobesi obvestilo pred mrliško vežo.

Upravljavec, kolikor se tako dogovori s plačnikom pogreba, v mrliški veži v kateri umrli leži ali v poslovilni dvorani, postavi pult z žalno knjigo.

Združen obred

Združen obred upravljavec opravlja od ponedeljka do petka v poletnem času med 12.00 uro in 15.30 uro in v zimskem času med 12.00 uro in 15.00 uro.

Združen obred je sestavljen iz dveh delov:

 • poslovitev od umrlega in
 • pokop.

Poslovitev od umrlega vodi vodja pogreba, ki ga določi upravljavec pokopališča.

Poslovitev se začne z naznanitvijo vodje pogreba.

Pri glavi s razporedijo svojci umrlega.

Ob vznožju se razporedijo vodja pogreba, govorniki, zastavonoša s slovensko zastavo in žalnim trakom in zastavonoše z drugimi zastavami in prapori, nosilci odlikovanj, tudi pevci, zastopniki verskih skupnosti z nosilcem verskega obeležja, če so prisotni.

Ob začetku poslovitve od umrlega se zaigra uvodna žalostinka, ki jo lahko zaigra godba ali zanjo poskrbi upravljavec s tehničnimi sredstvi in zapojejo pevci, če so prisotni

Po uvodni žalostinki sledijo govori govornikov, zaigra žalostinka in zapojejo pevci, če so prisotni. Sledi pozdrav s slovensko zastavo z žalnim trakom, drugimi zastavami in prapori ter častna salva, če pri pogrebu sodeluje častna straža.

Med igranjem žalostinke delavci upravljavca odpeljejo krsto ali odnesejo žaro do kraja pokopa.

Na čelu pogrebnega sprevoda je vodja pogreba, zastavonoša s slovensko zastavo z žalnim trakom, sledijo zastavonoše drugih zastav in praporov, godba in pevci, če so prisotni, zastopniki verskih skupnosti z nosilcem verskega obrežja, voz z venci, nosilci odlikovanj in priznanj umrlega, če so prisotni, pogrebni voz s krsto ali nosilci žare in žarnega venčka, najožji svojci umrlega in na koncu vsi udeleženci pogrebne poslovitve.

Posmrtne ostanke lahko nosi tudi skupina občanov, če se s tem strinjajo najožji svojci umrlega in je predhodno tako dogovorjeno z upravljavcem.

Če se pogrebne poslovitve udeležijo predstavniki enot slovenske vojske ali policije, se ti razvrstijo v pogrebni sprevod takoj za vodjem pogreba in zastavonošo s slovensko zastavo z žalnim trakom oziroma, tako kot določajo njihova pravila.

Ko pridejo udeleženci pogrebnega sprevoda do kraja pokopa, razporedi vodja pogreba udeležence poslovitve na primerna mesta. Pogrebci, ki položijo vence na grob in položijo krsto ali žaro v grobno jamo –vodoravno, kadar dimenzije grobnega polja to omogočajo, se po skupnem pozdravu umaknejo. Nato sledijo govori govornikov, zapojejo pevci in/ali zaigra godba, če je prisotna. Lahko se opravi verski obred. S tem je pogrebna poslovitev končana.

Po zaključku pogrebne poslovitve lahko sledi mimohod udeležencev mimo grobne jame, pri čemer lahko posamezniki v grobno jamo spustijo grudo zemlje ali cvetlico.

Če pri pogrebni slovesnosti sodeluje tudi častna straža z vojaškim ali lovskim strelnim orožjem, da bi izstrelila častno salvo, kot zadnji pozdrav umrlemu, mora imeti pri tem zagotovljena popolna varnost občanov, za kar je odgovoren poveljnik oziroma vodja enote.

Pri pogrebni poslovitvi od umrlega tujca, se slovenska zastava z žalnim trakom nadomesti s črno zastavo.

Poslovitev kot dva ločena obreda

Poslovitev in pokop se lahko opravita kot dva ločena obreda.

Dan in uro posameznega obreda določita upravljavec in plačnik pogreba.

Za izvedbo obreda poslovitve od umrlega se uporabljajo določila odloka o obredu poslovitve.

Za izvedbo obreda pokopa se uporabljajo določila odloka o izvedbi obreda pokopa.

Za izvedbo obreda pokopa se uporabljajo določila odloka o izvedbi obreda pokopa.Obred pokopa se začne z dvigom žare ali krste ali žare iz mrliške veže.

Poslovitev od umrlega, kot ločen obred, se lahko opravi kateri koli delovni dan od ponedeljka do petka med 16.00 uro in 19.00 uro v poslovilni dvorani na pokopališču Dobrava, v mrliški veži na Pobrežju, oziroma v ali pred mrliškimi vežami na ostalih pokopališčih. Za umrle, ki bodo upepeljeni, se lahko obred poslovitve opravi pred ali po upepelitvi.

Tihi pogreb

Obred tihega pogreba se opravi na podlagi odločitve plačnika pogreba ob prijavi pogreba.

Za tihi pogreb se smiselno uporabljajo določila odloka pogrebnih svečanostih.

Upravljavec v zvezi s tihim pogrebom ne sme dajati nobenih informacij v javnost.

Anonimni pokop

Obred anonimnega pokopa se lahko opravi na pokopališču Dobrava in se izvede tako, da se opravi raztros pepela umrlega na to posebej določeni tratni ploskvi ali se pokoplje žara v posebej določeno tratno ploskev.

Anonimni pokop opravi upravljavec ob prisotnosti najožjih svojcev ali brez njihove prisotnosti, v skladu z dogovorom s plačnikom pogreba.

Na kraju pokopa ali raztresa ni obeležja. Kraj pokopa je evidentiran v evidenci o umrlih, ki so pokopani na pokopališču.

Plačnik anonimnega pokopa se lahko odloči za poslovitev od umrlega.

Raztros pepela v morje

Pogrebno podjetje Maribor v sodelovanju s pogrebno službo Javnega komunalnega podjetja Koper omogoča organizacijo raztrosa pepela pokojnika na morju. Pogrebno podjetje Maribor po dogovoru s svojci pripravi pisno vlogo za izvedbo raztrosa pepela pokojnika v morje in uredi vse potrebne formalnosti za izvedbo raztrosa.

Pridobivanje ustreznih dovoljenj traja približno 5 delovnih dni. Raztros se opravlja samo ob ponedeljkih in sicer na pomolu v Valdoltri s pričetkom ob 8.uri zjutraj. Število udeležencev raztrosa je omejeno na 20 do 30 ljudi.
V kolikor je na dan raztrosa vreme vetrovno in posledično razburkano morje, se raztros opravi dan kasneje oziroma po dogovoru z ladjarjem in svojci. Dan pred raztrosom je naša pogrebna služba v stalnem kontaktu s svojci pokojnika in ladjarjem, kateri nam po pregledu vremenske prognostike potrdi ali zavrne plovbo oziroma raztros pepela v morje.

Žalni protokol raztrosa pepela v morje:

 • vstop pogrebnega moštva z žaro in žarnim venčkom na ladjo
 • spust državne zastave na polovico droga
 • vstop svojcev pokojnika na ladjo
 • plovba proti točki raztrosa
 • na točki raztrosa se ladja zasidra
 • trikratno zvonenje ladijskega zvonca
 • žalni govor vodje protokola
 • raztros pepela v morje
 • priklon žalne posadke
 • trikratno oglašanje z ladijsko sireno
 • dvig zastave
 • vrnitev v pristanišče.

Na željo svojcev se lahko v protokol vključijo še duhovnik, govornik, trobentač in pevci.
Po dogovoru oziroma naročilu naročnikov raztrosa, je možno na ladji opraviti manjšo pogostitev med povratno plovbo v pristanišče.

Po opravljenem raztrosu svojci v spomin dobijo pergameno z vrisanimi koordinatami točke, kjer se je opravili raztros pepela v morje.

Na pokopališču Škocjan v Kopru bo v zelo kratkem času postavljen monument, kateri bo simboliziral raztros pepela v morje. Na željo svojcev bomo podatke pokojnika vpisali na posebno ploščo, pritrjeno na omenjeni monument.

Cena storitve raztrosa z vštetim davkom je 900,00 EUR. V ceni je zajeto naslednje: najem žare za raztros, moštvo s protokolom, urejanje dokumentacije, lokalni prevoz, storitve ladjarja ter izdelava posebnega žarnega venčka ( le ta po desetih minutah potone na dnu morja). V morje je prepovedano metati cvetje in sveče. K tej ceni je potrebno prišteti še storitve upepelitve in prevoza žare do pogrebne službe, ki opravi celoten protokol.