Grobnina ali najemnina za grobno mesto

Za grobni prostor je potrebno plačevati najemnino oziroma grobnino, kot je ustreznejši pojem, ki ga uvaja novi Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti.

GROBNINA je sorazmerni delež vseh letnih stroškov upravljanja pokopališke dejavnosti – vzdrževanje pokopališč in pokopališke infrastrukture (objekti, naprave, skupne poti, zelenice, drevesa, grmovnice ipd.); zbiranje, odvoz in ravnanje z odpadki; poraba vode in elektrike; vzdrževalna dela, vodenje evidenc in pošiljanje položnic. 

Za grobna mesta na pokopališčih Pobrežje in Dobrava se plačilo grobnine izvede na podlagi položnice, ki jo prejmete po pošti enkrat letno, v prvi polovici leta za tekoče leto.

Grobnina ni nadomestilo za uporabo zemljišča, temveč predstavlja sorazmerni del stroškov vzdrževanja skupnih objektov in naprav na pokopališču, torej dejansko opravljenih del ter nastalih infrastrukturnih in drugih stroškov pri vzdrževanju pokopališč.

Kako je določena grobnina in kako se izračuna?

Višina grobnine je določena s sklepom, ki ga sprejem in potrdi Mestni svet Mestne občine Maribor. 

Izračuna se tako, da se vsi neposredni stroški gospodarske javne službe vzdrževanja in urejanja pokopališč, povezani z vzdrževanjem pokopališča, delijo s skupnim seštevkom vseh grobov in izrazijo v enoti enojnega groba. Tako dobimo sorazmerni delež enojnega groba oziroma višino grobnine za enojni grob. Na podlagi razmerij, določenih do enojnega groba, se izračuna še višina grobnine za druge vrste grobov.

Plačilo grobnine

Položnice za plačilo grobnine se izdajo enkrat letno, lahko pa jo plačate tudi za več let naprej, vendar največ za deset let. 

Položnice lahko plačate osebno in brez provizije v pisarni pokopališč Pobrežja in Dobrave na naslovu Cesta XIV. divizije 42, Pobrežje, sicer pa na banki ali pošti. Plačate jo lahko tudi z bančnim nakazilom, v katerem morajo biti jasno izpisani ime in priimek najemnika ter popolna šifra in številka groba.

Pogrebno podjetje Maribor omogoča kartično poslovanje za vse svoje storitve, edina izjema je plačilo grobnine

Gre za gospodarsko javno službo, katere višina se ne more prosto oblikovati oziroma je natančno določena s strani Mestnega sveta Mestne občine Maribor. Ob kartičnem poslovanju nastane strošek plačila provizije v višini 2–5 %, kar pomeni, da bi bil dejanski priliv iz naslova grobnine nižji, kot je določen za gospodarsko javno službo.

Kadar se položnice plačajo osebno v pisarni pokopališča Pobrežje in Dobrava, je torej plačilo grobnine možno samo z gotovino.

Zakaj se na pokopališču Dobrava računa za obrez cipres?

Ureditveni načrt pokopališča Dobrava opredeljuje pokopališče kot zeleno tratno površino z grobnimi polji, ločenimi s cipresami. V skladu s to zasnovo je bil pripravljen tudi odlok o pokopališkem redu in – zaradi enotnega vzdrževanja in izgleda pokopališča – uvedeno  enotno rezanje cipres, storitev pa v celoti dodeljena upravljavcu pokopališča

Storitev, ki ni izbirna, temveč obvezna, se nanaša na celotno pokopališče (in ne na posamezen grob ali posamezno cipreso) ter je na pokopališču Dobrava vključena v sorazmerni delež letnih stroškov pokopališke dejavnosti. Ceno storitve potrjuje Mestni svet Mestne občine Maribor. 

Pogrebno podjetje Maribor najemnike grobnih mest poziva, da nam vsako spremembo naslova ali česarkoli druga, povezanega z najemno pogodbo, pisno sporočite v roku 60 dni od nastale spremembe na elektronski naslov pisarna.pokopalisca@pp-mb.si ali po pošti.  

S pravočasnim obveščanjem spoštujete določila najemne pogodbe, hkrati pa zagotovite, da bodo položnice in morebitna druga obvestila prispela na pravi naslov. Tako lahko položnice poravnate v roku in se izognete morebitnim zapletom.

Če za grobno mesto najemnina ni plačana za obdobje najmanj treh let, smo primorani postopati v skladu z veljavnimi predpisi, kar posledično pomeni odvzem grobnega mesta.