Pogrebno
podjetje
Maribor d.d.
Ustvarjamo mesto spomina
Searching please wait
Pogrebno podjetje Maribor d.d.

Pokopališki red

POKOPALIŠKI RED
NA POKOPALIŠČU ZA MALE ŽIVALI V MARIBORU


1. UVODNE IN SPLOŠNE DOLOČBE

Na osnovi pooblastila Mestne občine Maribor je Pogrebno podjetje Maribor d.d. na zemljišču parc. št. 1315/1, k.o. Dobrava zgradilo pokopališče za male živali.
Pokopališče upravlja Pogrebno podjetje Maribor d.d. (v nadaljevanju: upravljavec).

Uporabnik pokopališča pridobi uporabno pravico na grobu s podpisom najemne pogodbe in plačilom najemnine za celotno obdobje veljavnosti najemne pogodbe (v nadaljevanju: najemnik). Najemna pogodba se sklene za obdobje petih let ali desetih let in se lahko pred potekom na novo podaljša.
Pri morebitnem pokopu druge živali v grobno mestu je obvezno podaljšanje najemne pogodbe s plačilom najemnine in sicer za obdobje, ki je minimalno potrebno za izpolnitev mirovalne dobe 10 let, šteto od dneva drugega pokopa.
 

2. UREJANJE IN VZDRŽEVANJE GROBOV

Najemnik je dolžan poleg plačila najemnine za celotno obdobje veljavnosti najemne pogodbe, plačati še izkop jame, pokop, nagrobno obeležje in prvo ureditev groba po ceniku upravljavca.
Prva ureditev groba se opravi takoj po pokopu in zajema oblikovanje gomile s postavitvijo okvirja. Po preteku najmanj 60 dni se odstrani okvir in uredi tratna površina, upošteva se letni čas.
Po poteku najemnega razmerja ima upravljavec pravico odstraniti in zavreči nagrobno obeležje.


4. člen

Pokopališče za male živali je tratno pokopališče, tako da kakršna koli nasaditev dreves, grmov, živih mej, grmovnic in okrasnega cvetja s strani najemnikov ni dovoljena.
Tratno površino vzdržuje upravljavec pokopališča.
Najemnikom ni dovoljeno odstranjevanje travne ruše in posipavanje grobov s peskom, lubjem ali drugim materialom.

Najemnik razen nagrobnega obeležja na grob ne sme postavljati nobene dodatne nagrobne opreme, ki bi bila trajno spojena z zemljiščem (npr. nagrobna svetilka, ploščica za postavitev sveč ali nepremična vaza,). Najemniku je dovoljeno postavljati prosto premične stvari kot so sveče, šopke v premičnih vazah, ikebane in vence.
Najemnik je dolžan pogorele sveče, posušene šopke, ikebane in vence redno odstranjevati, tako da s svojim ravnanjem ne škoduje sosednjim najemnikom.

Če upravljavec ugotovi, da najemnik ne spoštuje določil tega pokopališkega reda in sklenjene najemne pogodbe, lahko prekine najemno pogodbo brez povrnitve preostanka že plačane najemnine.
Prav tako se v primeru predčasne prekinitve najemne pogodbe na željo najemnika, že plačana najemnina ne vrača.


3. VZDRŽEVANJE REDA IN MIRU

Vstop na pokopališče je le na lastno odgovornost.
Za kraje in vandalizem s strani tretje osebe upravljavec pokopališča ne odgovarja, enako velja za nastalo škodo zaradi višje sile.
Sneg se odstranjuje samo na glavnih poteh.

Obisk pokopališča je dovoljen v času, ki ga določi in objavi upravljavec pokopališča.
V času, ko obiski niso dovoljeni, mora biti pokopališče zaprto. Za to skrbi upravljavec.

Najemniki grobov in obiskovalci se morajo na pokopališču obnašati mirno in tiho.
Otrokom do 14. leta starosti, je vstop na pokopališče dovoljen samo s spremstvom odraslih.
Živali je dovoljeno voditi le na povodcu. Vodnik je odgovoren, da živali ne onesnažijo poti in grobov.


4. KONČNE DOLOČBE

Upravljavec pokopališča lahko zavrne vlogo najemnika za podaljšanje najemnega razmerja, če najemnik ne upošteva tega pokopališkega reda ali sklenjene najemne pogodbe.

 

V Mariboru, 20.8.2007
Pogrebno podjetje Maribor d.d.
Direktorica
mag. Lidija Pliberšek

POTRDILO - veterinarska služba